Shady Enterprises Ltd.

Panos Panayiotou
Nikosia 1096, Cyprus
357-2245 1730